Opcje filtrowania
Producent:
Wielkość matrycy:
Typ sensora:
Rozdzielczość zdjęć:
Rozdzielczość filmów:
Zoom optyczny:
Funkcjonalności:
Złącza:
Filtr cenowy:
od:
do:
Tylko dostępne od ręki:

SONY | Wymień stare na nowe

 

REGULAMIN AKCJI „Wymień stare na nowe, a na zakup Alpha 6600 otrzymasz rabat” (zwany dalej „Regulaminem”) 

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji pod hasłem „Wymień stare na nowe, a na zakup Alpha 6600 otrzymasz rabat” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest sklep FOTO-PLUS (www.fotoplus.pl), którego właścicielem firma FOTO-PLUS Artur Grzybczyk, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, pod numerem 20142/95-SK.

NIP: 945-107-38-27

 

§2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach FOTO-PLUS/www.fotoplus.pl

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 4 listopada 2019 od godziny 12:00 do dnia 31 grudnia 2019 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów - nie dotyczy modeli/sztuk ekspozycyjnych.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia akcji. 

 

§3 Uczestnicy Akcji promocyjnej

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami"). 

 

§4 Zasady Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna dotyczy aparatów ILCE6600B.CEC oraz ILCE6600MB.CEC, (zwane dalej „Produktami promocyjnymi”).

2. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej dokona zakupu produktu promocyjnego  z oferty Sklepów Organizatora oraz w sklepie internetowym organizatora w opcji: odbiór w Sklepie i dostarczy do Sklepu Organizatora dowolną zużytą lustrzankę cyfrową (zwaną dalej „Zużytym sprzętem”)   uprawniony   będzie   do   otrzymania   rabatu   w wysokości 630 PLN brutto. 

3. Przekazanie zużytego sprzętu jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności na rzecz Organizatora.

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.

6. Rabat jest jednorazowy tzn. że przysługuje wyłącznie jeden (1) raz i jedynie w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej. O zakupie w promocyjnej cenie w sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia.

7. Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi lub rabatami. 

8. Nie mam możliwości zmiany modeli promocyjnych na inne niż podane w §4 pkt 1.

9. Płatności za Produkty promocyjne wymienione w Regulaminie mogą być realizowane znakami pieniężnymi (tj. banknotami i monetami emitowanymi przez Narodowy Bank Polski w obowiązujących nominałach) lub aktualnymi kartami kredytowymi/debetowymi. W przypadku zakupu dokonywanego za pośrednictwem sklepu internetowego fotoplus.pl, płatność może być dokonywana również metodą szybkich płatności przelewem internetowym za pośrednictwem operatora wskazanego przez Organizatora. Za produkty promocyjne nie można płacić: voucherami (chyba, że jest to opisane w Regulaminie z podaniem jakiego wydawcy dotyczą), bonami, kartami podarunkowymi, kartami SODEXO. 

 


§5 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru oraz należnego rabatu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy. 

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych. 

 

§6 Reklamacje i wymiana towarów

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Akcji promocyjnej.

2. Reklamacje powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. Uczestnik może podać również swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, adresu email. 

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §5 ust. 1-3 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

4. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. 

5. W stosunku do zakupionych Produktów promocyjnych, Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z rękojmi i gwarancji, jeśli została udzielona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.fotoplus.pl, Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa, w tym prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych. 

 

§7 Dane osobowe

1. Zakup Produktów promocyjnych w ramach Akcji promocyjnej może być dokonany:
a. poprzez szybki zakup bez rejestracji; w takim przypadku do zrealizowania zamówienia oraz zagwarantowania Uczestnikowi udziału w Akcji promocyjnej, Organizator wykorzystuje dane osobowe udostępnione przez Uczestnika podczas dokonywania zakupu w formularzu zamówienia Produktu promocyjnego, w tym dane podane w celu wystawienia faktury lub rachunku,
b. za pośrednictwem konta w sklepie internetowym www.fotoplus.pl; w takim przypadku Organizator wykorzystuje dane wskazane przez Uczestnika podczas rejestracji lub dane osobowe Uczestnika wskazane w formularzu zamówienia Produktu promocyjnego, podane w celu wystawienia faktury lub rachunku,
c. podczas zakupu stacjonarnego w sklepie FOTO-PLUS; w takim przypadku Organizator wykorzystuje dane osobowe udostępnione przez Uczestnika w formularzu zamówienia (jeśli taki jest wykorzystywany) lub dane podane w celu wystawienia faktury lub rachunku. 

3. Dane osobowe Uczestników podane w sposób określony w ust. 2 powyżej, będą przetwarzane również w celu realizacji umowy sprzedaży, dostawy oraz realizacji innych świadczeń, jeśli takie stanowią przedmiot umowy. 

4. Organizator Akcji promocyjnej na potrzeby tej akcji przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z udzielaną promocją. 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby Akcji promocyjnej jest FOTO-PLUS (zwana dalej „Organizatorem”). 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Akcji promocyjnej jest: a. art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Akcji promocyjnej, b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze. 

7. Do prawnie uzasadnionych interesów Organizatora zaliczyć można prowadzenie marketingu bezpośredniego polegającego na organizacji, przeprowadzeniu Akcji promocyjnej oraz umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, a także przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej, czy też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Obowiązkiem prawnym ciążącym na Organizatorze może być realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Akcji promocyjnej. Brak podania danych osobowych uniemożliwi również realizację zakupu produktów oraz innych zamówionych świadczeń. 

10. Organizator Akcji promocyjnej może udostępnić dane osobowe Uczestników innym podmiotom w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w szczególności podwykonawcom realizującym na jego rzecz usługi, włączając w to dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi specjalistyczne w zakresie transportu, usług montażu lub podłączeń sprzętu elektronicznego, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze, podmiotom udzielającym gwarancji na dany Produkt promocyjny. 

11. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej przetwarzane będą przez czas trwania Akcji promocyjnej oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zakupem powiązanym z Akcją promocyjną oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. 

12. Uczestnikom przysługuje prawo do:
a. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji.

14. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji promocyjnej „Wymień stare na nowe, a na zakup Alpha 6600 otrzymasz rabat” dostępny jest w sklepie FOTO-PLUS biorącym udział w Akcji promocyjnej. 

2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 

3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika. 

4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 4 listopada 2019 r.


 

 

 

Produktów: 3

Bezlusterkowiec Sony A6600 - Rabat 630zł Stare na Nowe - NOWOŚĆ!

Bezposredni następca modelu A6500. Model A6600 wyposażony w stabilizowaną matryce APS-C (5-osiowa stabilizacja obrazu). Posiada szereg funkcji takie jak przełomowe technologie AF dostępne do tej pory tylko w aparatach pełnoklatkowych. Wprowadzono Eye-AF rozpoznający oczy zarówno zwierząt jak i ludzi (współpracujący również z trybem filmowania). Real Time Tracking – algorytmy śledzenia ostrości oparte o sztuczną inteligencję doskonale znane z sony A9. Szerszy zakres ISO pozwalający swobodnie fotografować i filmować niemal w każdych warunkach. Ponad 2x bardziej wydajny akumulator w stosunku do a6500. Aparat posiada wejście na mikrofon i słuchawki.

 • Matryca: Exmor™ CMOS APS-C 24,2Mpix
 • Filmowanie: 4K 30kl./s, Full HD 120kl./s
 • ISO: 100–32000 wartości ISO od ISO 50 do ISO 102400 można nastawiać jako rozszerzony zakres ISO
 • Czas: 30-1/4000s
 • Szybkość: 11kl./s
 • Stabilizacja: wbudowana 5-osiowa stabilizacja obrazu
 • Mocowanie: Sony E
promocja
6549 zł
- rabat 630 zł
dostępny od ręki

Bezlusterkowiec Sony A6600 + Obiektyw Sony E PZ 18-105mm f/4 G OSS (SELP18105G) Promocja Black Friday

Bezposredni następca modelu A6500. Model A6600 wyposażony w stabilizowaną matryce APS-C (5-osiowa stabilizacja obrazu). Posiada szereg funkcji takie jak przełomowe technologie AF dostępne do tej pory tylko w aparatach pełnoklatkowych. Wprowadzono Eye-AF rozpoznający oczy zarówno zwierząt jak i ludzi (współpracujący również z trybem filmowania). Real Time Tracking – algorytmy śledzenia ostrości oparte o sztuczną inteligencję doskonale znane z sony A9. Szerszy zakres ISO pozwalający swobodnie fotografować i filmować niemal w każdych warunkach. Ponad 2x bardziej wydajny akumulator w stosunku do a6500. Aparat posiada wejście na mikrofon i słuchawki.

 • Matryca: Exmor™ CMOS APS-C 24,2Mpix
 • Filmowanie: 4K 30kl./s, Full HD 120kl./s
 • ISO: 100–32000 wartości ISO od ISO 50 do ISO 102400 można nastawiać jako rozszerzony zakres ISO
 • Czas: 30-1/4000s
 • Szybkość: 11kl./s
 • Stabilizacja: wbudowana 5-osiowa stabilizacja obrazu
 • Mocowanie: Sony E
promocja
7495 zł 8900 zł
dostępny od ręki

Bezlusterkowiec Sony A6600 + Sony E 18-135 f/3.5-5.6 OSS - Rabat 630zł Stare na Nowe - NOWOŚĆ!

Bezposredni następca modelu A6500. Model A6600 wyposażony w stabilizowaną matryce APS-C (5-osiowa stabilizacja obrazu). Posiada szereg funkcji takie jak przełomowe technologie AF dostępne do tej pory tylko w aparatach pełnoklatkowych. Wprowadzono Eye-AF rozpoznający oczy zarówno zwierząt jak i ludzi (współpracujący również z trybem filmowania). Real Time Tracking – algorytmy śledzenia ostrości oparte o sztuczną inteligencję doskonale znane z sony A9. Szerszy zakres ISO pozwalający swobodnie fotografować i filmować niemal w każdych warunkach. Ponad 2x bardziej wydajny akumulator w stosunku do a6500. Aparat posiada wejście na mikrofon i słuchawki.

 • Matryca: Exmor™ CMOS APS-C 24,2Mpix
 • Filmowanie: 4K 30kl./s, Full HD 120kl./s
 • ISO: 100–32000 wartości ISO od ISO 50 do ISO 102400 można nastawiać jako rozszerzony zakres ISO
 • Czas: 30-1/4000s
 • Szybkość: 11kl./s
 • Stabilizacja: wbudowana 5-osiowa stabilizacja obrazu
 • Mocowanie: Sony E
promocja
7989 zł
- rabat 630 zł
dostępny od ręki

Wszystkie ceny zawierają koszty gospodarowania odpadami. Informacje przedstawione na niniejszej witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.