Reklamacje i zwroty


Reklamacja z tytułu gwarancji

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakupionego produktu, należy wysłać go kurierem na koszt odbiorcy na adres serwisu znajdujący się na karcie gwarancyjnej.

Lista najważniejszych autoryzowanych punktów serwisowych

Istnieje również możliwość przyniesienia reklamowanego produktu do naszego sklepu i przesłania go do autoryzowanego serwisu za naszym pośrednictwem.

Naprawie gwarancyjnej nie podlegają produkty, które były użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi lub zostały uszkodzone mechanicznie.

Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (włącznie z późniejszymi zmianami) określają niezgodność towaru z umową i dodatkową odpowiedzialność sprzedawcy gdy zakupu dokonał konsument jako osoba fizyczna bez żadnego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca odpowiada przed konsumentem jeśli jest to osoba fizyczna, a towar w chwili wydania jest niezgodny z umową lub jeśli tą niezgodność stwierdzono przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru.

O przypadku niezgodności towaru z umową konsument powinien powiadomić sprzedawcę w formie pisemnej.

Towar z opisem określającym jego niezgodność z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji należy dostarczyć sprzedawcy na koszt reklamującego.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.

Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta, to sprzedawca udzieli odpowiedzi kupującemu na jego pismo w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego reklamowanego produktu włącznie z pismem reklamacyjnym.

Jeżeli żądanie kupującego zostanie uznane za zasadne to sprzedawca poniesie wszystkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu wolnego od wad do kupującego.

Jeżeli okaże się, że zgłoszona przez klienta reklamacja jest bezzasadna, sprzedawca odeśle reklamowany towar na koszt kupującego. Kupujący zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę.

Odstąpienie od umowy kupna zawartej na odległość

Prawo do odstąpienia od umowy posiada osoba fizyczna dokonująca zakupu, który nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową na podstawie art. 22. Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 o Prawach konsumenta.

Termin

Z prawa tego można skorzystać w terminie 14 dni bez podania przyczyny. (Termin liczy się od dnia otrzymania towaru).

Procedura

W tym czasie należy poinformować nas o swojej decyzji pisząc na adres sklep@fotoplus.pl prześlemy niezwłocznie mailowe potwierdzenie otrzymania tej informacji.

Warunki

Warunkiem skorzystania z możliwości zwrotu towaru jest dostarczenie kompletnego towaru razem z wszystkimi akcesoriami w terminie 14 dni od przekazania nam informacji o odstąpieniu od umowy. Jeżeli będą Państwo wysyłać towar, liczy się data wysłania towaru.

Odpowiedzialność za zużycie

W przypadku korzystania w tym czasie z rzeczy, ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
Kwota ta zostania potrącona od ceny towaru zgodnie z art. 34.4 ustawy z dnia 30.05.2014 o Prawach konsumenta.

Wyłączenia

Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu cenę towaru.


Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.

Zwrotu płatności dokonamy do 14 dni od dnia, w którym otrzymamy towar, przy użyciu takiej formy płatności, jaka została użyta do zakupu.
Za zwrot płatności nie pobieramy dodatkowych opłat.

Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Miejsce zwrotu

Towar należy zwrócić do sklepu w którym dokonano zakupu:


Foto-Plus, ul. Studencka 6, 31-116 Kraków

Foto-Plus, ul. Warszawska 36, 40-008 Katowice


lub wysłać na adres: 


Foto-Plus ul. Aleksandry 28, 30-837 Kraków.

Dlaczego warto wybrać Foto - Plus?

Rzetelna Firma